Rated 3 out of 5 stars

நல்ல நீட்சி சவாலான தமிழ்ச் சொல்லியலில் சிறப்பான திருத்தி. ஒரு வினைச் சொல்லின் அனைத்துப் பரிமாணத்தையும் கண்டுகொள்ளுமானால் இன்னும் சிறப்பு

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.8).