Phần mở rộng Chọn lọc

Đăng kí theo dõi

CardBook Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Một cuốn sổ địa chỉ mới của Thunderbird dựa trên các tiêu chuẩn CardDAV và Thẻ Ảo (vCard).

Twitter: @CardBookAddon

Rated 4 out of 5 stars (187)
40.870 người dùng40.870 người dùng

CompactHeader Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Add symbol in header plane to switch between compact and expanded view. Options to switch between one or two lines compact view, which buttons should be displayed in header pane. New beta version available from http://compactheader.mozdev.org/

Rated 5 out of 5 stars (171)
90.743 người dùng90.743 người dùng

Mail Redirect Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Allow to redirect (a.k.a. "remail") mail messages to other recipients.

Rated 4 out of 5 stars (128)
36.526 người dùng36.526 người dùng

Mail Merge Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Mass Mail and Personal Mail

Rated 5 out of 5 stars (162)
61.525 người dùng61.525 người dùng

Enigmail Nên dùng

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.

Rated 4 out of 5 stars (221)
133.625 người dùng133.625 người dùng