Phần mở rộng Chọn lọc

Đăng kí theo dõi

CardBook Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Một cuốn sổ địa chỉ mới của Thunderbird dựa trên các tiêu chuẩn CardDAV và Thẻ Ảo (vCard).

Twitter: @CardBookAddon
Forum: https://cardbook.6660.eu/

Rated 4 out of 5 stars (178)
31.071 người dùng31.071 người dùng

CompactHeader Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Add symbol in header plane to switch between compact and expanded view. Options to switch between one or two lines compact view, which buttons should be displayed in header pane. New beta version available from http://compactheader.mozdev.org/

Rated 5 out of 5 stars (169)
90.730 người dùng90.730 người dùng

Enigmail Nên dùng

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.

Rated 4 out of 5 stars (216)
129.278 người dùng129.278 người dùng

Mail Redirect Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Allow to redirect (a.k.a. "remail") mail messages to other recipients.

Rated 4 out of 5 stars (128)
35.217 người dùng35.217 người dùng

Mail Merge Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Mass Mail and Personal Mail

Rated 5 out of 5 stars (160)
58.460 người dùng58.460 người dùng