TbSync Lược sử Phiên bản

22 phiên bản22 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 2.21 284.7 KiB Hoạt động trên Thunderbird 78.7.0 trở lên

Phiên bản 2.20 282.2 KiB Hoạt động trên Thunderbird 78.0 trở lên

Phiên bản 2.19 278.6 KiB Hoạt động trên Thunderbird 78.0 trở lên

Phiên bản 2.18 277.5 KiB Hoạt động trên Thunderbird 78.0 trở lên

Phiên bản 2.12 270.6 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Phiên bản 2.11 270.5 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

- locale updates
- add option to pause autosync for some time
- better photo handling

Phiên bản 2.10 270.2 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Phiên bản 2.9 270.1 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Phiên bản 2.8 270.1 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

New locales and lots of bugfixes.

Phiên bản 2.7 268.5 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Phiên bản 2.6 268.5 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Phiên bản 2.5 268.5 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Phiên bản 2.4 246.4 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Phiên bản 2.3 244.4 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Version for Thunderbird 68/69.

Phiên bản 1.7.0.2 230.9 KiB Hoạt động trên Thunderbird 60.0 - 61.*

Phiên bản 1.7.0.1 228.1 KiB Hoạt động trên Thunderbird 60.0 - 61.*

Adding info banner about Thunderbird 68 update

Phiên bản 1.7 226.5 KiB Hoạt động trên Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- fix card being ignored after being moved between address books
- UI glitch if gContactSync is installed

Phiên bản 1.6 226.4 KiB Hoạt động trên Thunderbird 60.0 - 61.*

bug fixes:
- removed UI glitches during enable/disable of the add-on

new features:
- add email address autocomplete to lightning invite attendee dialog
- use provider icons also in the dropdown of the NewCardDialog

It is recommended, to sync all your TbSync accounts and than disable and re-enable all your TbSync accounts, to activate all new fatures.

Phiên bản 1.5 226.1 KiB Hoạt động trên Thunderbird 60.0 - 61.*

new features:
- allow to access error log via UI
- use provider icons for address books in Tb address book (instead of the book icon)

Phiên bản 1.3 225.8 KiB Hoạt động trên Thunderbird 60.0 - 61.*

Phiên bản 1.2 225.7 KiB Hoạt động trên Thunderbird 60.0 - 61.*

Phiên bản 1.1 224.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 60.0 - 61.*