Download Status Bar Lược sử Phiên bản

116 phiên bản116 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 15.0.0.1 996.0 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - *, Thunderbird 0.3 - 52.0

New Downloads.jsm for Thunderbird

Phiên bản 14.0.0.0 996.0 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 51.0, SeaMonkey 2.0 - 2.48, Thunderbird 0.3 - 51.0

e10s Multi Process Firefox

Phiên bản 13.4.2.2 980.7 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 49.*, SeaMonkey 2.0 - 2.45, Thunderbird 0.3 - 48.0

✓ Fix for Pale Moon 26
✓ Fix for Checksum that caused Firefox 47 and later to become nonfunctional

Phiên bản 12.3.0.1-signed 980.5 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 48.0, SeaMonkey 2.0 - 2.45, Thunderbird 0.3 - 48.0

Phiên bản 12.2.0.1-signed 977.0 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 36.0, SeaMonkey 2.0 - 2.33, Thunderbird 0.3 - 36.0

✓ No Auto Focus for Details Panel

Phiên bản 11.9.0.1-signed 977.0 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 36.0, SeaMonkey 2.0 - 2.33, Thunderbird 0.3 - 36.0

✓ Popup No Auto Focus

Phiên bản 11.8.0.1-signed 977.0 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 36.0, SeaMonkey 2.0 - 2.33, Thunderbird 0.3 - 36.0

✓ Locale Update

Phiên bản 11.5.0.1-signed 977.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 36.0, SeaMonkey 2.0 - 2.33, Thunderbird 0.3 - 36.0

Fix for Nightly Options Windows

Phiên bản 11.3.0.1-signed 977.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 36.0, SeaMonkey 2.0 - 2.33, Thunderbird 0.3 - 36.0

✓ Fix for Broken Nightly Support

Phiên bản 11.1.0.1-signed 977.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 36.0, SeaMonkey 2.0 - 2.33, Thunderbird 0.3 - 36.0

Locale Support

Phiên bản 11.0.5.1-signed 977.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 36.0, SeaMonkey 2.0 - 2.33, Thunderbird 0.3 - 36.0

Phiên bản 11.0.0.1-signed 977.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 35.0, SeaMonkey 2.0 - 2.32, Thunderbird 0.3 - 35.0

Phiên bản 10.9.0.1-signed 977.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 35.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 35.0

Phiên bản 10.8.0.1-signed 977.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 35.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Panel Reverse Download Listing

Phiên bản 10.6.0.1-signed 977.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 35.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Estonian Flag

Phiên bản 10.5.0.1-signed 972.2 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

Flush Bundles

Phiên bản 10.4.0.1-signed 972.2 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Flag for Taiwan in Help Page

Phiên bản 10.3.0.1-signed 966.2 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Trim Source URL (You can modify trim behaivor for Source URL by altering extensions.downloadbar.trimsourceurl preference from about:config. Restart is required after change.)

Phiên bản 10.2.0.1-signed 966.2 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 34.0, SeaMonkey 2.0 - 2.31, Thunderbird 0.3 - 34.0

Locale Support

Phiên bản 10.1.0.1-signed 954.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

Bug Fix

Phiên bản 10.0.0.1-signed 953.7 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Help Page for First Run

Phiên bản 9.9.6.1-signed 953.6 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Better Algorithm for Open Download Tab

Phiên bản 9.9.3.1-signed 953.4 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Fallback Support

Phiên bản 9.9.2.1-signed 953.4 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Delete File Bug Fix

Phiên bản 9.9.1.1-signed 953.4 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 1.0a - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Locale Update

Phiên bản 9.8.9.1-signed 953.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 32.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Locale Update
✓ Statistics Page Favicon

Phiên bản 9.8.8.1-signed 947.5 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 33.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Help Page Style Update

Phiên bản 9.8.6.1-signed 947.5 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 32.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ File Extension Case Sensitivity Fix

Phiên bản 9.8.5.1-signed 947.4 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 32.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ Enable Clear All Menu Option (Clear All menu option can be enabled for Context Menu from about:config page by modifying "extensions.downloadbar.enableclearallmenuitem" preference to "true")

Phiên bản 9.8.0.1-signed 947.4 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 32.0, SeaMonkey 2.0 - 2.30, Thunderbird 0.3 - 33.0

✓ String Bundles by Javascript