Rated 4 out of 5 stars

please update for 4.0 beta

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (20080728.366). 

Please use the beta version of AVIM: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2947/versions/