Diccionario ortográfico valenciano Lược sử Phiên bản

7 phiên bản7 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 2.2.0.2webext 863.5 KiB

Phiên bản 2.2.0.1-typefix 865.7 KiB

Phiên bản 2.2.0 865.0 KiB

Compatibility with the latest Mozilla products. Upgraded to latest RACV's dictionary version, also available for OpenOffice/LibreOffice.

Phiên bản 2.1.1 369.0 KiB

This version mainly fixes a problem with Thunderbird. It adds and fixes some words too.

Phiên bản 2.1 386.0 KiB

More words.

Phiên bản 2.0 375.0 KiB

Generic improvements.

Phiên bản 1.0 339.0 KiB