Wörterbuch Deutsch (de_AT) Lược sử Phiên bản

20 phiên bản20 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 20180701.1webext 333.7 KiB

Phiên bản 20180701 338.7 KiB

Phiên bản 20180409 336.9 KiB

Phiên bản 20171116 336.2 KiB

Phiên bản 20170912 336.0 KiB

Phiên bản 20170707 335.8 KiB

Phiên bản 20170307 334.8 KiB

Phiên bản 20161128 332.4 KiB

Phiên bản 20160829 331.3 KiB

Phiên bản 20140918 296.5 KiB

Phiên bản 20140816 296.5 KiB

Phiên bản 20120628 292.0 KiB

Phiên bản 20120607 292.0 KiB

Phiên bản 20120211 292.0 KiB

Phiên bản 20111003 290.0 KiB

Phiên bản 20110321 284.0 KiB

Phiên bản 20101229 285.0 KiB

Phiên bản 20100306 283.0 KiB

Phiên bản 20090905 283.0 KiB

Phiên bản 20090611 282.0 KiB