EditEmailSubject (Edit email Subject) Lược sử Phiên bản

12 phiên bản12 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 4.3 30.3 KiB Hoạt động trên Thunderbird 78.0 trở lên

Phiên bản 4.2 30.3 KiB Hoạt động trên Thunderbird 78.0 trở lên

Phiên bản 3.2 27.9 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Phiên bản 3.1 28.1 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 69.*

Phiên bản 2.1.1 21.3 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 60.*

Phiên bản 2.1.0 22.1 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 60.*

- Small fixes with attachment files

Phiên bản 2.0.3 10.5 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 31.*

Changelog for v 2.0.3:
- add shortcut to Edit subject: key 'E'
- view original subject when already edited
- thanks Ruben Barkow for German translation

Phiên bản 2.0.2 9.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 17.*

Bugfix for binary attachments, a blank line was inserted into headers.
Thanks to Achim Czasch for correction.

Phiên bản 2.0.1 9.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 12.0a1

Phiên bản 1.0.3 12.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 11.0a1

- Support for special characters

Phiên bản 1.0.2 12.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 9.*

- Add modal to the popup

Phiên bản 1.0 12.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 8.0a1