Disable DragAndDrop (Thunderbird) Lược sử Phiên bản

7 phiên bản7 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 3.2.0 2.6 KiB Hoạt động trên Thunderbird 45.0 - 60.*

Update targetApplication to Thunderbird 45-60.

Phiên bản 3.1.0 2.6 KiB Hoạt động trên Thunderbird 45.0 - 58.0

Phiên bản 3.0.0 2.6 KiB Hoạt động trên Thunderbird 45.0 - 50.0

Update for newer thunderbird (45+) that changes the usage of draggesture.

Phiên bản 2.1.0 2.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 31.*

Upgrade for Thunderbird 5.

Phiên bản 2.0.0 3.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 3.1.*

Support Thunderbird 3

Phiên bản 1.0.1 3.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 1.5 - 2.0.0.*

Support Thunderbird 2.0.0.*

Phiên bản 1.0.0 3.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 1.5 - 1.5.0.*