Corrector orthographic de interlingua Lược sử Phiên bản

4 phiên bản4 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 7.1.1webext 206.6 KiB

Phiên bản 7.1 211.5 KiB

Phiên bản 7.0 185.6 KiB

Phiên bản 6.0 180.9 KiB