ThamiZha! Solthiruthi(Tamil spellchecker) Lược sử Phiên bản

9 phiên bản9 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 0.8.2webext 352.1 KiB

Phiên bản 0.8.1-typefix 355.1 KiB

Phiên bản 0.8 354.0 KiB

Total words: 83607
Root words with prefix/suffix rules: 14085

Phiên bản 0.7 354.0 KiB

Fixed lot of bugs
Version 0.7
Total Words:83607
Root words with prefix/suffix rules: 14367

Phiên bản 0.6 354.0 KiB

Added more words.

Phiên bản 0.5 640.0 KiB

Total words: 189544
Root words with prefix/suffix rules: 756

Phiên bản 0.4 641.0 KiB

Total words in this version: 190119
- Root words added with prefix/suffix rules: 651
- Added Thunderbird support

Phiên bản 0.3 642.0 KiB

This version is updated with 190432 words. And many words were included with prefix/suffix rules.
It contains files from the following github commit:
https://github.com/thamizha/solthiruthi/commit/7fc5b5d733a4cd5e55c3a1b073a48ea61bc2fce8

Phiên bản 0.2 159.0 KiB

This version contains updated dictionary files