Bộ sưu tập

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì cũng có thể tạo ra và chia sẻ. Khám phá các bộ sưu tập được tạo ra bởi người dùng khác hoặc tạo cái của riêng bạn.

Thunderbird Add-ons? Here's Some Great Ones! bởi Ken Saunders

Thunderbird add-ons that I've either used for years, or tested and highly suggest.

Mozilla Labs Messaging Add-ons bởi Firefox user a5b696

The add-ons included in this collection are all ones that are part of the messaging category on Mozilla Labs: https://mozillalabs.com/messaging/