Secure Addressing Plus Lược sử Phiên bản

1 phiên bản1 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 1.91 63.1 KiB Hoạt động trên Thunderbird 60.0 - 60.*

Added:

In confirm window:
+ Show number of Recipients checked in confirm window
+ Allow attachment checkboxes to follow same defaults as Recipient

For Autocomplete:
+ Added preference for how minimum number of characters required before matching names in address book