Edit Email Subject Lược sử Phiên bản

5 phiên bản5 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 3.3 4.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 78.0 trở lên

This Add-on has been discontinued.

Phiên bản 3.2 4.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 78.0 trở lên

This add-on has been discontinued.

Phiên bản 2.5 12.6 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 68.*

Added Hungarian locale, thanks to Óvári.

Phiên bản 2.4 11.9 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 68.*

Added Options menu items to the Context & Message menu items

Phiên bản 2.3 11.7 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 68.*

Fixed homepage & added changelog.
Edited menu items & dialog titles for more consistency.
Removed unnecessary editing of other headers than Subject and Date.