Оценена с 1 от 5 звезди

真是令人作呕的东西!为了让它能够工作,我必须再装一个侦听软件!而为了让这个侦听软件能够工作,我还要再装个JAVA!无法想像,该作者的大脑沟回是什么样子的?也许是一团乱麻那样!一时不慎装了这么个恶心东西,这根本就是在污染我的系统和用户配置文件!

Това е отзив за предно издание на добавката (4.3.1-signed.1-signed).