Theotokos 的圖示

Theotokos 1.0

作者: amhalaba

Orthodox Catholic Christian Icon Mary Our Lady Theotokos Jesus