Kai Bolay

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Kai Bolay
Trang chủ http://zombiekeys.bolay.us/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Zombie Keys (Multilanguage Keyboard) Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Enter accents, diacritics, diaeresis, umlauts, ligatures etc. with keyboards of various countries (us,uk,ie,fr,it,ru,de,sv) - via easy to remember shortcuts or menu. Also supports all textboxes of the application (such as search, filters).

Rated 5 out of 5 stars (24)
1.595 người dùng1.595 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.