John Bieling

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên John Bieling
Địa điểm Hennef
Nghề nghiệp Dipl. Physiker
Trang chủ https://github.com/jobisoft
Người dùng kể từ Tháng 10. 5, 2013
Số tiện ích được phát triển 5 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Quicktext Bắt buộc khởi động lại

Quicktext is an extension for Thunderbird that lets you create templates that can be easily inserted into your own emails.

Rated 4 out of 5 stars (372)
104.647 người dùng104.647 người dùng

TbSync Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

TbSync is a central user interface to manage cloud accounts and synchronize their contact, task and calendar information with Thunderbird.

Rated 5 out of 5 stars (83)
37.253 người dùng37.253 người dùng

CategoryManager Bắt buộc khởi động lại

Category manager for Thunderbird contacts, also allows to send an email to all members of a category (categories can be used as contact groups).

Rated 5 out of 5 stars (10)
6.145 người dùng6.145 người dùng

Provider for CalDAV & CardDAV Bắt buộc khởi động lại

This extension adds support for CalDAV & CardDAV accounts to the Thunderbird Sync manager "TbSync". Including iCloud, Google, ownCloud, Nextcloud, Radicale and many more.

Rated 5 out of 5 stars (19)
19.471 người dùng19.471 người dùng

Provider for Exchange ActiveSync Bắt buộc khởi động lại

Add sync support for Exchange ActiveSync (EAS v2.5 & v14.0) accounts to TbSync

Rated 5 out of 5 stars (10)
18.899 người dùng18.899 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.