Paolo "Kaosmos"

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Paolo "Kaosmos"
Địa điểm Rome, Italy
Trang chủ https://freeshell.de/~kaosmos/index-en.html
Người dùng kể từ Tháng 10. 1, 2007
Số tiện ích được phát triển 7 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

ImportExportTools Bắt buộc khởi động lại

Adds some tools to import and export folders and messages

Rated 4 out of 5 stars (229)
440.476 người dùng440.476 người dùng

ProfileSwitcher Bắt buộc khởi động lại

It adds some options to launch easily other profiles and the Profile Manager.

Rated 4 out of 5 stars (113)
6.140 người dùng6.140 người dùng

PrintingTools Bắt buộc khởi động lại

Adds some options to print messages and addressbooks

Rated 5 out of 5 stars (33)
31.268 người dùng31.268 người dùng

Header Tools Lite Bắt buộc khởi động lại

Allows to modify the header and the source of messages

Rated 5 out of 5 stars (37)
5.067 người dùng5.067 người dùng

AttachExtraTools Bắt buộc khởi động lại

This extension gives more options and tools to attach files from compose window.

Rated 4 out of 5 stars (11)
1.082 người dùng1.082 người dùng

Đánh giá Của tôi

EMail Address Crawler

Rated 5 out of 5 stars

You can find a version that should be fully compatible with newer versions of Thunderbird, modifed by me, at this address --> https://nic-nac-project.org/~kaosmos/index-en.html#eac