Phần mở rộng Chọn lọc

Đăng kí theo dõi

Dark Fox Nên dùng

My dark version of the Firefox logo.

Rated 5 out of 5 stars (604)
14.014 người dùng14.014 người dùng

Airmail Nên dùng

Rated 4 out of 5 stars (15)
2.224 người dùng2.224 người dùng

Thunderbird Suave Nên dùng

Rated 4 out of 5 stars (37)
18.932 người dùng18.932 người dùng

Blur (violet, orange, green) Nên dùng

Blur, violet, orange, green.

Rated 4 out of 5 stars (7)
1.323 người dùng1.323 người dùng

Japanese Tattoo Nên dùng

Colors and accent adjusted

Rated 5 out of 5 stars (82)
1.869 người dùng1.869 người dùng

Fresh Green Leaves Nên dùng

Rated 5 out of 5 stars (63)
4.271 người dùng4.271 người dùng

Two little birds Nên dùng

Rated 5 out of 5 stars (122)
20.659 người dùng20.659 người dùng