Rated 5 out of 5 stars

thanks for the traslation to the valentian language. It´s really necessary for us.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.0).