Rated 5 out of 5 stars

Works like a charm to sync my own CalDAV/CardDAV server ie. calendars, tasks and address book on a Synology NAS.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.19).