Rated 5 out of 5 stars

Quicktext has stopped working with TB 68.3.0

Following your advice it works again. Thank you.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.6).