Rated 5 out of 5 stars

Makes standard text easy to import in your e-mail

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.6).