Icon of quickFilters

quickFilters 5.2.1

bởi Realraven (Axel Grude)

Tạo bộ lọc thư một cách nhanh chóng khi đang xem, bằng cách kéo và thả các thư và phân tích thuộc tính của chúng.