Rated 5 out of 5 stars

Nice and easy feature to access the calendar and it's functions

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.3).