Wörterbuch Deutsch (de_DE) Lược sử Phiên bản

22 phiên bản22 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 20180701.1webext 332.5 KiB

Phiên bản 20180701 337.5 KiB

Phiên bản 20180409 335.7 KiB

Phiên bản 20171116 334.9 KiB

Phiên bản 20170912 334.8 KiB

Phiên bản 20170707 334.5 KiB

Phiên bản 20170307 333.6 KiB

Phiên bản 20161128 331.2 KiB

Phiên bản 20160829 330.2 KiB

Phiên bản 20140918 295.3 KiB

Phiên bản 20140816 295.2 KiB

Phiên bản 20130414 292.7 KiB

Phiên bản 20120628 291.0 KiB

Phiên bản 20120607 291.0 KiB

Phiên bản 20120211 290.0 KiB

Phiên bản 20111003 288.0 KiB

Phiên bản 20110321 283.0 KiB

Phiên bản 20101229 283.0 KiB

Phiên bản 20100306 282.0 KiB

Phiên bản 20091006 282.0 KiB

Phiên bản 20090905 282.0 KiB

Phiên bản 20090611 281.0 KiB