Rated 3 out of 5 stars

I found compatibility problems.
With Thunderbird 3.0.4 don't works and don't install.
With Thunderbird 3.0.3 install, but don't works.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.1).