Rated 3 out of 5 stars

It works on Thunderbird 23 beta1 but it miss an option to hide photo when contact have no photo defined

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.11).