Close tab on ESC Lược sử Phiên bản

7 phiên bản7 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 0.0.8 4.6 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 60.*

Compatibility changes for Thunderbird version 60

Phiên bản 0.0.7 4.6 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 52.*

Added setting to close all open message tabs when leaving Thunderbird.

Closing a tab with ESC now behaves like when closing the tab with a mouse click, so it keeps the index of the selected tab.

Phiên bản 0.0.6 4.4 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 45.*

Fixed issue of hiding CTRL + SHIFT + K list filter box when closing tab with ESC key. Added option to enable behaviour only for message tabs (thus leaving calendar and other tabs untouched).

Phiên bản 0.0.5 3.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 31.*

Phiên bản 0.0.4 3.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 5.0

Changes in this version:
  • Fixed the bug where some status bar items were missing (e.g. online/offline button)
  • Added setting to prevent going back to the first tab after tab close (can be found in the new preferences dialog)

Phiên bản 0.0.3 2.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 5.0

Updated add-on for Thunderbird 5.0

Phiên bản 0.0.2 3.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 3.0 - 3.2a1pre