Arabic language pack Lược sử Phiên bản

11 phiên bản11 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 68.0buildid20190909201201 602.7 KiB Hoạt động trên Thunderbird 68.0 - 68.*

Phiên bản 52.0 589.4 KiB Hoạt động trên Thunderbird 52.0 - 52.*

Phiên bản 45.0 479.3 KiB Hoạt động trên Thunderbird 45.0 - 45.*

Phiên bản 38.7.0 497.9 KiB Hoạt động trên Thunderbird 38.7.0 - 38.*

Phiên bản 38.6.0 497.9 KiB Hoạt động trên Thunderbird 38.6.0 - 38.*

Phiên bản 38.5.1 497.9 KiB Hoạt động trên Thunderbird 38.5.1 - 38.*

Phiên bản 38.5.0 497.9 KiB Hoạt động trên Thunderbird 38.5.0 - 38.*

Phiên bản 38.4.0 494.8 KiB Hoạt động trên Thunderbird 38.4.0 - 38.*

Phiên bản 38.3.0 494.8 KiB Hoạt động trên Thunderbird 38.3.0 - 38.*

Phiên bản 38.1.0 495.2 KiB Hoạt động trên Thunderbird 38.1.0 - 38.*

Phiên bản 2.0.0.9 325.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 2.0 - 2.0.0.*

Fixed various bugs in the translation.