Tre_brock

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Tre_brock
Trang chủ https://tre-brock.github.io
Người dùng kể từ Tháng tư 25, 2024
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

I make some browser addons

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

uBlock Origin

An efficient blocker. Easy on CPU and memory. New and updated filter list added.

Source code: https://notabug.org/Tre_brock/uBlock-XUL-updated

Rated 4 out of 5 stars (4)
52 người dùng52 người dùng

Add-ons button Bắt buộc khởi động lại

Click to view your add-ons, you can adjust their preferences and more.

Chưa được xếp hạng
1 người dùng1 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.