Pictogram van Theotokos

Theotokos 1.0

door amhalaba

Orthodox Catholic Christian Icon Mary Our Lady Theotokos Jesus