Afrikaanse speltoetser 아이콘

Afrikaanse speltoetser 20110323.1-typefix

제작: Dwayne Bailey, Translate.org.za, apauley, F Wolff

Afrikaanse speltoetser vir Mozilla Firefox en Thunderbird