5 csillagra értékelve az 5-ből

업데이트 전까지 잘 쓰고 있었습니다.

4 csillagra értékelve az 5-ből

57버전 업데이트에 대응하세요

5 csillagra értékelve az 5-ből

2 thumbs up!

5 csillagra értékelve az 5-ből

좋네요 한국특화 마음에 듭니다.

5 csillagra értékelve az 5-ből

딱맞는 광고차단 플러그인을 파폭으로도 개발해주셔서 감사합니다. 잘 쓰겠습니다.

5 csillagra értékelve az 5-ből

i like it

5 csillagra értékelve az 5-ből

감사합니다

5 csillagra értékelve az 5-ből

개발자 만세!

5 csillagra értékelve az 5-ből

Google Chrome 용으로 출시됬다는 말을 들었는데, Firefox 용으로도 나와 주어야 정말로 좋네요!