Rated 5 out of 5 stars

Khi mình gõ ở các khung văn bản kết thúc bằng phím enter. VD khung chat của facebook, khung comment thì sau khi enter, chữ cuối cùng bị mất dấu. Kiểm = Kiêm, Định = Đinh...

// Đã được fix ở version beta mới nhất

This review is for a previous version of the add-on (*.5.6.0). 

Cám ơn bạn vì bản báo cáo lỗi. Tôi đã sửa lỗi trong phiên bản beta mới nhất: <https://addons.mozilla.org/firefox/addon/avim/versions/beta/>. Xin bạn cài đặt phiên bản mới và thử lại hộp chat tại Facebook, và cho biết có được hay không. Cám ơn!