Icon of Theotokos

Theotokos 1.0

af amhalaba

Orthodox Catholic Christian Icon Mary Our Lady Theotokos Jesus