Icon of Vocaloid Miku Future

Vocaloid Miku Future 1.0

per AyaKyunik

Miku Hatsune, futuristic look~