Icon of Tategaki

Tategaki 0.2.2 Requires Restart

deur marsf

Tategaki allows vertical writing-mode on mail compose window.