YNote 的图标

YNote 0.1.0.226 需要重开

作者: Piroli YUKARINOMIYA

Make some text notable on the each folder in folder's property dialog box.