Addressbooks Synchronizer 的图标

Addressbooks Synchronizer 2.0.1 需要重开

作者: Guenter Gersdorf

Synchronizes selected addressbooks with other instances of thunderbird
using ftp/webdav/imap servers