Ikona doplnku Addressbooks Synchronizer

Addressbooks Synchronizer 1.2.2 Vyžaduje reštart

Autor: Guenter Gersdorf

Synchronizes selected addressbooks with other instances of thunderbird
using ftp/webdav/imap servers