Từ điển tiếng Việtのアイコン

Từ điển tiếng Việt 2.2.0.1webext

作者: Minh Nguyễn, capiscuas

Kiểm tra chính tả tiếng Việt dùng danh sách từ dựa trên dự án Free Vietnamese Dictionary Project của Hồ Ngọc Đức.
————
Enables spell checking in Vietnamese with a wordlist based on Hồ Ngọc Đức’s Free Vietnamese Dictionary Project.