Vocaloid Miku Future ikonja

Vocaloid Miku Future 1.0

: AyaKyunik

Miku Hatsune, futuristic look~